ΕΡΩΤΗΣΗ: "Ρυπογόνες δραστηριότητες στον Εύηνο"

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ Υπουργούς

  • Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  • Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα: «Ρυπογόνες δραστηριότητες και εκτεταμένες αμμοληψίες στον Εύηνο»

 Ο Εύηνος ποταμός είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός της Αιτωλοακαρνανίας. Πηγάζει από τα σύνορα των νομών Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας και αφού δεχθεί τα νερά πολλών χειμάρρων  και παραποτάμων εκβάλλει στον Πατραϊκό κόλπο, μετά από 113 χλμ., στα Δυτικά του Πέτρινου Όγκου της Βαράσοβας.  Μετά την μερική εκτροπή για την ύδρευση της Αθήνας και γενικά της Αττικής  περιορίστηκε πολύ το νερό του ποταμού που φτάνει στη θάλασσα.

Εδώ και χρόνια μια σειρά παρεμβάσεις , συχνά αυθαίρετες, υποβαθμίζουν το περιβάλλον, την κοίτη και την ποιότητα του επιφανειακού νερού και του υδροφόρου ορίζοντα . Δραστηριότητες όπως οι εκτεταμένες αμμοληψίες,  έχουν αποτελέσει αντικείμενο καταγγελιών από περιβαλλοντικούς  συλλόγους και   τους Οικολόγους Πράσινους.

Λειτουργία εργοστασίων δίπλα στην κοίτη και η συνεχής παρουσία πολλών οχημάτων και μηχανημάτων πάνω στην κοίτη αποτελούν απειλή για το ποτάμιο οικοσύστημα και την υγεία των κατοίκων που υδρεύονται από τον υδροφόρο ορίζοντα κάτω από την κοίτη («υπόγειος Εύηνος»).

Από αυτόν τον υδροφόρο ορίζοντα υδρεύονται το Μεσολόγγι , το Ευηνοχώρι, Ο Άγιος Γεώργιος, το Κουτσοχέρι και άλλα χωριά.

Τεράστιες  αμμοληψίες με βαρύτατες επιπτώσεις οικολογικές και αισθητικές γίνονται τα τελευταία χρόνια σε εκτεταμένα τμήματα της κοίτης του Εύηνου  με σοβαρές συνέπειες  για την οικολογική ισορροπία των προστατευόμενων υγροτοπικών περιοχών της νότιας Αιτωλοακαρνανίας.

Εκσκαφές βάθους πολλών μέτρων, γιγαντιαίοι σωροί υλικών, σπαστήρες και τριβεία εγκατεστημένα στην κοίτη αλλοιώνουν την κοίτη και προκαλούν υποβάθμιση της ποιότητας του νερού. 

Επισημαίνουμε  ότι έχει εγκατασταθεί εργοτάξιο από την εταιρεία που κατασκευάζει την Ιόνια οδό μέσα στην Κοίτη του Εύηνου όπου η συνεχής παρουσία των μηχανημάτων εκσκαφής, φορτηγών και λοιπών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες που αναφέραμε έχουν επιβλαβείς συνέπειες στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής από τις πιθανές  διαρροές λαδιών ή πετρελαίων και την εύκολη απορρόφησή τους από τα αμμοχαλικώδη εδάφη.

Το μέγεθος των επεμβάσεων στην κοίτη του ποταμού ιδιαίτερα στις θέσεις «Παραδείσι» , Κουτσοχέρι, Άγιο Γεώργιο και Περιθώρι  έχει προκαλέσει επί χρόνια τις δικαιολογημένες αντιδράσεις κατοίκων  και συλλόγων.

 

Ερωτώνται  οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των υπόγειων υδάτων στις περιοχές κοντά στον ποταμό Εύηνο και στις υπόλοιπες προστατευόμενες υγροτοπικές περιοχές της νότιας Αιτωλοακαρνανίας; 
  2. έχουν γίνει  μετρήσεις και έλεγχος για την ποιότητα των αναφερομένων υδάτων, όπως επίσης και για την πιθανή ρύπανση που προκαλείται από τη δραστηριότητα των εργοστασίων και εργοταξίων στην κοίτη του ποταμού;
  3. Τηρούνται οι όροι των μελετών σε σχέση με τις μέγιστες ποσότητες λήψης υλικών;
  4. Προτίθενται να επανεξετάσουν όλες τις αποφάσεις για τους «δανειοθαλάμους» στην κοίτη και στις εκβολές του Εύηνου ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω διάβρωση της ακτογραμμής;
  5. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν ώστε να εναρμονιστούν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) εκτέλεσης των δημόσιων έργων ως προς το άρθρο 29 του Ν. 4042/2012 (άρθρο 4 της Οδηγίας 98/2008/ΕΕ); Ποιες πρωτοβουλίες θα λάβουν ώστε να αντικατασταθούν οι επιβλαβείς και ανεξέλεγκτες αμμοληψίες από τις κοίτες ποταμών από την ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ);

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

Δημαράς Γεώργιος 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a3...