ΕΡΩΤΗΣΗ: «Κίνδυνοι ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος με πετρελαιοειδή κατάλοιπα του δεξαμενοπλοίου SLOPS»

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2017

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

-Περιβάλλοντος και Ενέργειας

-Εσωτερικών

 

Θέμα:  «Κίνδυνοι ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος με πετρελαιοειδή κατάλοιπα του δεξαμενοπλοίου SLOPS»

 

Στις 1 Ιουνίου 2017, η Κίνηση Πολιτών Ελευσίνας «ECOELEUSIS» και η «Επιτροπή Κατοίκων Παραλίας» της Ελευσίνας παρέδωσαν στην Εισαγγελέα Περιβάλλοντος αναφορά για το σοβαρό πρόβλημα που απειλεί το θαλάσσιο περιβάλλον του όρμου της Βλύχας στην Ελευσίνα ζητώντας την συνδρομή της για την αποτροπή των επαπειλούμενων βλαβών. Το πρόβλημα αφορά τη διάλυση του δεξαμενόπλοιου SLOPS (Ν.Π. 10178) που ξεκίνησε πρίν από δέκα χρόνια, το 2007, στο διαλυτήριο πλοίων «Αφοί Σάββα ΕΠΕ» στην Ελευσίνα.

Όπως επισημαίνουν οι ανωτέρω κινήσεις πολιτών σε σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσαν, δέκα χρόνια μετά την προσάραξή του για διάλυση, το πλοίο παραμένει μέσα στην θάλασσα παντελώς διαβρωμένο, ημιδιαλυμένο και αμφίπλευρα παραμορφωμένο, με άμεσο κίνδυνο να κοπεί στην μέση και να εκχυθούν τα πετρελαιοειδή επικίνδυνα απόβλητα στο θαλάσσιο περιβάλλον, προκαλώντας μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντική ζημιά στο οικοσύστημα του Κόλπου της Ελευσίνας το οποίο τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης. Σε περιπτώσεις επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών και ειδικότερα κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, το ασκεπές κουφάρι του πλοίου κινδυνεύει με υπερχείλιση από το μείγμα πετρελαιοειδών καταλοίπων και βρόχινων νερών.

Το εναπομείναν τμήμα του κύτους του δεξαμενόπλοιου SLOPS περιέχει μεγάλη ποσότητα βαρέων πετρελαιοειδών καταλοίπων, τα οποία έχουν εισρεύσει στις δεξαμενές και τους λοιπούς χώρους του. Είναι επιτακτική ανάγκη να απομακρυνθούν άμεσα οι ποσότητες αυτές ώστε να καθαριστεί το κύτος για να μπορέσει να γίνει στην συνέχεια η απομάκρυνση /διάλυση του. Εκτιμάται ότι οι ρυπαντές είναι περίπου 800 τόνοι λάσπης πετρελαιοειδών (στερεό /ημιστερεό απόβλητο) και περίπου 500 κυβικά μέτρα slops (κατάλοιπα πλοίων) που πρέπει να αντληθούν σε υγρή μορφή. Το σύνολο των αποβλήτων πρέπει να μεταφερθεί και να διατεθεί σε νόμιμα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, και να εκδοθούν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά τελικής διάθεσης.

Όπως καταγγέλλεται στην αναφορά προς την Εισαγγελέα Περιβάλλοντος, ο διαχειριστής της πλοιοκτήτριας εταιρείας δεν συμμορφώνεται με τις συνεχείς οχλήσεις του Λιμεναρχείου Ελευσίνας, και, παρά τα συνεχή πρόστιμα δεν προβαίνει στην άμεση απομάκρυνση των καταλοίπων και στην λήψη των πιο στοιχειωδών μέτρων προστασίας. Επιπλέον, παρότι το πλοίο παραμένει εντός της Χερσαίας και Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα Ελευσίνας ο Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας (ΟΛΕ) δεν έχει όλα αυτά τα χρόνια λάβει αποτελεσματικά μέτρα προστασίας όπως την τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων, την απάντληση των επικίνδυνων αποβλήτων και τον καθαρισμό της ακτής. Το ίδιο ισχύει και για την Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία παρότι, σύμφωνα με το ΠΔ 148/2009, είναι η αρμόδια Αρχή για την πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών στο έδαφος, τον υδροφόρο ορίζοντα και τα παράκτια ύδατα, δεν έχει έως σήμερα ασχοληθεί με το θέμα και συγκεκριμένα: α) Δεν έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκαλείται ή υφίσταται κίνδυνος πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημιάς, λαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστώσεις από τους ελέγχους που διενήργησε η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 6 του Π.Δ 148/2009 και β) Δεν έχει τεκμηριώσει την υπαγωγή (ή μη υπαγωγή) της περίπτωσης στις διατάξεις του Π.Δ 148/2009 περί περιβαλλοντικής ευθύνης.

Όπως επισημαίνεται από τις παραπάνω κινήσεις πολιτών που αναφέρουν ότι προτίθενται να υποβάλλουν σχετική αναφορά και προς τις ευρωπαϊκές αρχές, η αποδοχή του ελλιμενισμού στον Όρμο της Βλύχας και σε άλλα σημεία του Κόλπου της Ελευσίνας κάθε –αδιακρίτως- ανεπιθύμητου πλοίου της επικράτειας, έχει ως συνέπεια αυτή τη στιγμή να έχουν ελλιμενιστεί στην περιοχή 27 εγκαταλελειμμένα ναυάγια, 22 χαρακτηρισμένα ως επικίνδυνα και επιβλαβή σαπιοκάραβα και 30 και πλέον παροπλισμένα πλοία τα οποία δημιουργούν σοβαρές περιβαλλοντικές ζημιές, το κόστος της αποκατάστασης των οποίων δεν αναλαμβάνεται από κανέναν.

Οι ανωτέρω καταγγελίες επιβάλλουν την άμεση παρέμβαση της πολιτείας για την αξιολόγησή τους, την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των σύνθετων και σοβαρών περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Κόλπος της Ελευσίνας αλλά και την απόδοση ενδεχόμενων ευθυνών σε περιπτώσεις πράξεων ή παραλείψεων της διοίκησης σε σχέση με τα προαναφερόμενα θέματα. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ.Υπουργοί:

1.      Για ποιους λόγους και παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις του Λιμεναρχείου Ελευσίνας δεν έχουν ληφθεί μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για την απομάκρυνση των πετρελαιοειδών καταλοίπων και την αποκατάσταση της ρύπανσης στον όρμο της Βλύχας  όπου βρίσκεται επί δεκαετία το δεξαμενόπλοιο SLOPS;

2.      Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προχωρήσουν προκειμένου το σύνολο των πετρελαιοειδών αποβλήτων του υπό διάλυση δεξαμενοπλοίου SLOPS να μεταφερθούν σε νόμιμα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και να εκδοθούν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά τελικής διάθεσης;

3.      Προτίθενται να προχωρήσουν στην διερεύνηση ενδεχόμενων ευθυνών της διοίκησης για πράξεις ή παραλείψεις που έχουν ως συνέπεια να υφίσταται άμεση απειλή κατά του θαλάσσιου περιβάλλοντος του όρμου της Βλύχας από τα απόβλητα του δεξαμενοπλοίου SLOPS;

4.      Ποια μέτρα σκοπεύουν να λάβουν προκειμένου να εγκριθούν θέσεις νέων καραβοστασίων σε άλλες περιοχές της χώρας προκειμένου να αποσυμφορηθεί ο Κόλπος της Ελευσίνας και με ποιους τρόπους θα αποκαταστήσουν την τεράστια περιβαλλοντική ζημιά που έχει ήδη υποστεί η ευρύτερη περιοχή από παροπλισμένα και εγκαταλελειμμένα πλοία;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

 

  Δημαράς Γεώργιος

 

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)

 

Μπαλτάς Αριστείδης

 

Πάντζας Γεώργιος