ΑΝΑΦΟΡΑ: Καταγγελίες για παράνομες εργασίες στον παράκτιο Υγρότοπο Λεγραινών

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

Για τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

           

Θέμα: «Καταγγελίες για παράνομες εργασίες στον παράκτιο Υγρότοπο Λεγραινών»

 

Σύμφωνα με την από 9-3-2016 επιστολή-καταγγελία της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας και της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης, στις 3 Μαρτίου 2016 έγιναν εκτεταμένες εργασίες στην παραλία των Λεγραινών, μετά το 60ο χιλιόμετρο της παραλιακής οδού Αθηνών-Σουνίου, εκατέρωθεν του παραλιακού δρόμου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες (εκσκαφής και επιχωμάτωσης) και εκχερσώθηκε η βλάστηση που κάλυπτε τις θίνες, τα αλίπεδα και εποχικά πλημμυριζόμενες υγροτοπικές εκτάσεις, ενώ παράλληλα υλοτομήθηκαν αλμυρίκια και σχίνα. Αποτέλεσμα των εργασιών αυτών είναι η ισοπέδωση μέρους του Υγροτόπου και η επιχωμάτωσή του σε «γήπεδο» έκτασης περίπου 30 στρεμμάτων.

Όπως σημειώνεται στην παραπάνω επιστολή, ο παράκτιος Υγρότοπος Λεγραινών περιλαμβάνεται στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης του Δικτύου Natura 2000 με ονομασία «Σούνιο - Νησίδα Πατρόκλου και παραθαλάσσια ζώνη» και κωδικό GR3000005. Σύμφωνα με την χαρτογράφηση οικοτόπων του δικτύου Natura 2000 στις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν περιλαμβάνονται οι παρακάτω οικότοποι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ:

• 1420 Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Arthrocnemetalia fructicosae) 
• 2110 Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες

• 2260 Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων (Pistacio-Rhamnetalia, Cisto-. Micromerietea) 
• 9320 Δάση με Olea και Ceratonia.

 

Η περιοχή έχει χαρακτηρισθεί υγρότοπος Α’ προτεραιότητας και προστατεύεται με το Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ Α 156/1-8-2014) «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται η άμεση αποκατάσταση της συντελεσθείσας περιβαλλοντικής ζημιάς (Παράρτημα ΙΧ, άρθρο 20, παράγραφος 2γ, αα). Επιπλέον ο υγροβιότοπος Λεγραινών αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό πέρασμα σπάνιων και απειλούμενων μεταναστευτικών πουλιών

Δημοσιεύματα που αναφέρονται στο ίδιο θέμα, επισημαίνουν ότι το έργο έγινε με σκοπό την επέκταση της διαθέσιμης έκτασης για παρκάρισμα αυτοκινήτων και για καντίνες και όχι για πυροπροστασία, επειδή ξεπερνά κατά πολύ τα δύο μέτρα εκατέρωθεν του δρόμου.

 

Επισυνάπτεται η έγγραφη επιστολή-καταγγελία της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας και της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης. Παρακαλούμε για την τοποθέτησή σας επί της παραπάνω καταγγελίας, τις άμεσες ενέργειές σας για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς που έχει συντελεστεί, την επιβολή -όπου απαιτείται- των κατά το νόμο κυρώσεων στους υπευθύνους των εργασιών, καθώς και την ενημέρωσή μας για τα  μέτρα που σκοπεύετε να λάβετε για την αποτελεσματική προστασία του προστατευόμενου από τη νομοθεσία παράκτιου υγροβιότοπου Λεγραινών.

 

 

Ο καταθέτων βουλευτής

 

 

 

Δημαράς Γιώργος