ΘΕΜΑ: Αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ Τυποποιημένων Προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ και Βιολογικών), Κτηνιατρικών Φαρμάκων

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ  Στο σχέδιο νόμου «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015»

 

 Αιτιολογική Έκθεση

Στο ν.4334/2015 καθορίστηκαν νέοι συντελεστές ΦΠΑ για μια σειρά προϊόντα και υπηρεσίες. Ορισμένες αλλαγές θα προκαλέσουν ζημιά στην οικονομία και σε ορισμένους δυναμικούς εγχώριους κλάδους ενώ θα μπορούσαν να βρεθούν ισοδύναμα μέτρα.

Κατ’ αρχήν  το ΦΠΑ στο 23% για τα τυποποιημένα είναι καταστροφή για τα βιολογικά προϊόντα που οφείλουν να πωλούνται συσκευασμένα στα καταστήματα που δεν έχουν μόνο βιολογικά. Το ίδιο ισχύει και για τα ΠΟΠ (Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης και ΠΓΕ (Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης) προϊόντα που επίσης πρέπει να πωλούνται συσκευασμένα για λόγους ιχνηλασιμότητας.

Έτσι η βιολογική ντομάτα θα πωλείται σε συσκευασία με 23% ΦΠΑ και η συμβατική με 13% το Καναδικό φασόλι θα πωλείται χύμα με συντελεστή 13% και το φασόλι Πρεσπών συσκευασμένο με 23%. Ως ισοδύναμο μέτρο προτείνεται η επιβολή (πράσινου) φόρου στις πλαστικές σακούλες 1 λεπτού ανά σακούλα.

Με αντίστοιχο τρόπο τα κτηνιατρικά φάρμακα όπως και τα γεωργικά εφόδια να παραμείνουν στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%).

Β. Τροπολογία – Προσθήκη

Προσθήκη Άρθρου 3  (μετά το Άρθρο 2)

Άρθρο 3 «Τροποποιούμενες Διατάξεις»

Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 προστίθενται:

στο σημείο 12  στο τέλος “και κτηνιατρικά φάρμακα.”

και σημείο 23 ως εξής:

(…) 23. Τα μη μεταποιημένα πιστοποιημένα τρόφιμα, που συσκευάζονται για λόγους συμμόρφωσης με τους κανονισμούς πιστοποίησης και τήρησης της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

 

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2015

Οι προτείνοντες βουλευτές

Δημαράς Γιώργος