ΘΕΜΑ: Αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ Φροντιστηρίων και Ιδιωτικών Σχολείων

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Στο σχέδιο νόμου «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015»                 

 Αιτιολογική Έκθεση

Στο ν.4334/2015 καθορίστηκαν νέοι συντελεστές ΦΠΑ για μια σειρά προϊόντα και υπηρεσίες. Ορισμένες αλλαγές θα προκαλέσουν ζημιά στην οικονομία και σε ορισμένους δυναμικούς εγχώριους κλάδους ενώ θα μπορούσαν να βρεθούν ισοδύναμα μέτρα. Με την τροπολογία αυτή προτείνεται η υπαγωγή των φροντιστηρίων στο συντελεστή ΦΠΑ 6%. Ως ισοδύναμο μέτρο προτείνεται η υπαγωγή των ιδιωτικών σχολείων στο συντελεστή ΦΠΑ 6% από το 0 που είναι τώρα. 

Β. Τροπολογία – Προσθήκη

Προσθήκη Άρθρου 3  (μετά το Άρθρο 2)

Άρθρο 3 «Τροποποιούμενες Διατάξεις»

Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 προστίθεται σημείο 23 ως εξής:

(…) 24. Τα φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών και τα Ιδιωτικά Σχολεία και Εκπαιδευτήρια. Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%)».

 

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2015

Οι προτείνοντες βουλευτές

Δημαράς Γιώργος

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος