Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Α'βάθμια, Β'βάθμια και Γ΄βάθμια εκπαίδευση - Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

                Στο Σ/ Ν του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

          Θέμα: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Α'βάθμια, Β'βάθμια και Γ΄βάθμια εκπαίδευση - Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Επιμόρφωση εκπαιδευτικών»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις προτεινόμενες τροπολογίες-προσθήκες επιχειρείται η προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης για την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στους μαθητές, την διαμόρφωση ώριμων πολιτών με σεβασμό στο περιβάλλον και υιοθέτηση στάσεων ζωής που συνάδουν με την αειφορία, το σεβασμό στη δημοκρατία, την ειρηνική συνύπαρξη και την κοινωνική αλληλεγγύη, για την καταπολέμηση της ξενοφοβίας, της βίαιης και αντικοινωνικής συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

Μετά το άρθρο 47 "Θέματα Ειδικής Εκπαίδευσης" να προστεθεί άρθρο 48 "Θέματα περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης" με τις εξής παραγράφους:

Άρθρο 48

Παράγραφος 1

"Αναδιαμορφώνεται το οργανόγραμμα του Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και δημιουργείται στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ανεξάρτητο τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην A'βάθμια και B'βάθμια εκπαίδευση."

 

Παράγραφος 2

"Τοποθετούνται σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α'βάθμιας και Β'βάθμιας Εκπαίδευσης Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΥΠΕ), όπου έχουν καταργηθεί για την αποκέντρωση και τον καλύτερο συντονισμό των προγραμμάτων ΠΕ και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών βάσει των εκάστοτε τοπικών ιδιαιτεροτήτων."

Παράγραφος 3

"Δημιουργείται μητρώο πιστοποιημένων επιμορφωτών ΠΕ."

Παράγραφος 4

"Στην διδακτική ύλη για τον επαγγελματικό προσανατολισμό προστίθεται θεματολογία σχετική με τα 'πράσινα' επαγγέλματα (βιολογική γεωργία, ενέργεια, νέες βιοτεχνολογίες κλπ.)."

Παράγραφος 5

"Διατηρούνται και αναβαθμίζονται τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) σε όλη την επικράτεια με εξασφάλιση χρηματοδότησής τους από τα ΕΣΠΑ."

 

Το άρθρο 48 γίνεται 49, το άρθρο 49 γίνεται 50 και το άρθρο 50 γίνεται 51.

Αθήνα, 28.4.2015

Οι προτείνων βουλευτής

Γιώργος Δημαράς

ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΠΑΛΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΕΚΚΡΕΜΜΕΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ