Παραχώρηση συχνοτήτων Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση- Περιφερειακότητα στην Ενημέρωση

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

                Στο Σ/ Ν του Υπουργείου Επικρατείας «Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 ν. 2190/1920»

          Θέμα:  «Παραχώρηση συχνοτήτων Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση- Περιφερειακότητα στην Ενημέρωση»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις προτεινόμενες τροπολογίες επιχειρείται η αποκέντρωση της ενημέρωσης και η ενίσχυση του ρόλου της αυτοδιοίκησης και κατ’ επέκταση των τοπικών κοινωνιών στη διαμόρφωση των προγραμμάτων της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης.

Αναλυτικότερα με την τροπολογία στο άρθρο 10 μεταφέρεται η αρμοδιότητα συγκρότησης των συμβουλίων κοινωνικού ελέγχου στις περιφέρειες που είναι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών και όχι διορισμένοι από τις κυβερνήσεις.

Στη συνέχεια με τις τροπολογίες- προσθήκες στο άρθρο 14 δίνεται η δυνατότητα δημιουργία περιφερειακών ραδιοφωνικών σταθμών ενώ η ΕΡΤ3 μετατρέπεται σε Τηλεοπτικό σταθμό υπό τον έλεγχο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο 10

Αντικαθίσταται το «σε κάθε διοικητική περιφέρεια της επικράτειας» με το «σε κάθε περιφερειακή αυτοδιοίκηση». Στο «Με απόφαση του ΔΣ καθορίζεται ο συγκεκριμένος αριθμός των μελών των συμβουλίων… κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά τη λειτουργία τους» αντικαθίσταται το ΔΣ με το Περιφερειακό Συμβούλιο της αντίστοιχης περιφέρειας.

Άρθρο 14

1. Στην παρ. 8 προστίθεται στο τέλος η φράση «Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την κάλυψη του δικτύου η ΕΡΤ ΑΕ θα μπορεί να παραχωρήσει σε κάθε περιφερειακή αυτοδιοίκηση μετά από αίτημά της ένα ραδιοφωνικό σήμα ανά περιφέρεια ώστε να δημιουργήσουν Ραδιοφωνικούς Σταθμούς.

2. Προστίθεται στο τέλος παρ. 11 ως εξής «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η ΕΡΤ3 θα λειτουργήσει σε καθεστώς αυτοτέλειας με ξεχωριστό Διοικητικό Συμβούλιο υπό τον έλεγχο της Ένωση Περιφερειών και την Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.»

Αθήνα, 24.4.2015

Οι προτείνων βουλευτής

Γιώργος Δημαράς

ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟ