ΕΡΩΤΗΣΗ: Παράταση της σύμβασης μίσθωσης των σχολικών κυλικείων μέχρι τη λήξη του προγράμματος

Αθήνα, 31 Μαΐου 2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

-         

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

-         

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση της σύμβασης μίσθωσης των σχολικών κυλικείων μέχρι τη λήξη του προγράμματος»

 

            Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού το 2012 πραγματοποίησε το επιχειρησιακό πρόγραμμα με τίτλο: «Εκσυγχρονίζοντας το σχολικό κυλικείο προάγοντας την υγιεινή διατροφή» το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους μέσω του προγράμματος με τίτλο «Διαθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης».

Στο Νομό Ιωαννίνων εντάθηκαν 18 επιχειρήσεις, ενώ εντάχθηκαν στο πρόγραμμα και οι νομοί Τρικάλων, Καβάλας και Βόλου. Οι συμβάσεις υπογράφηκαν το 2012 και συμφωνήθηκε ότι οι επιχειρήσεις θα επιδοτούνταν με το ποσό των 4.400 ευρώ. Ανατέθηκε στην εταιρεία CO2 Green Office Μονοπρόσωπη ΕΠΕ η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας, όπως η αναδιοργάνωση και διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, καταβάλλοντας η κάθε επιχείρηση το ποσό των 2.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Μέσω αυτής ενημερώθηκαν ότι το εν λόγω πρόγραμμα θα ολοκληρωνόταν άμεσα. Η κατάρτιση δηλ. το σεμινάριο διάρκειας 120 ωρών πραγματοποιήθηκε το διάστημα 3/6/2013 - 11/7/2013 στο ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΡΑΜΑ ΕΠΕ, στον Κατσικά Ιωαννίνων καταβάλλοντας οι επιχειρήσεις στο ΚΕΚ για τις υπηρεσίες του το ποσό των 960 ευρώ. Οι επιχειρήσεις όμως που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα δεν ενημερώθηκαν για τις υποχρεώσεις του άρθρου 57 με τίτλο διάρκεια των πράξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 σύμφωνα με το οποίο στην παράγραφο 1ορίζει ότι : «1. Το κράτος µέλος ή η διαχειριστική αρχή διασφαλίζουν ότι µία πράξη διατηρεί τη συνεισφορά των Ταµείων µόνον εάν, εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση της πράξης ή εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της πράξης στα κράτη µέλη που έχουν επιλέξει να µειώσουν αυτό το χρονικό όριο για τη διατήρηση µιας επένδυσης ή θέσεων απασχόλησης που έχει δημιουργήσει µια ΜΜΕ, η εν λόγω πράξη δεν υποστεί σημαντική τροποποίηση: α) η οποία επηρεάζει τη φύση της ή τους όρους υλοποίησής της ή παρέχει αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα σε επιχείρηση ή δηµόσιο φορέα, και β) η οποία απορρέει είτε από αλλαγή στη φύση της κυριότητας στοιχείου υποδοµής είτε από την παύση παραγωγικής δραστηριότητας.»

Επειδή το ελληνικό κράτος ακόμη δεν έχει αποφασίσει εάν θα μειώσει το χρόνο από 5 σε 3 χρόνια.

Επειδή ως χρόνος για την ολοκλήρωση της πράξης θεωρείται η καταβολή του ποσού της αποπληρωμής στον Δικαιούχο, η οποία έλαβε χώρα την 31.03.2016, οπότε και από 01/04/2016 αρχίζει ο χρόνος της τριετίας ή της πενταετίας για τη διατήρηση της επιχείρησης.

Επειδή ο Δήμος Ιωαννιτών πρόκειται τον μήνα Ιούνιο να προκηρύξει διαγωνισμό για την εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.     

Προτίθεται να προτείνει την παράταση της σύμβασης των σχολικών κυλικείων;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

 

Στέφος Ιωάννης

 

Αυλωνίτου Ελένη

 

Δημαράς Γεώργιος

 

Δημητριάδης Δημήτριος

 

Κατσαβριά Χρυσούλα

 

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

 

Μουμουλίδης Θέμης

 

Μπάλλης Συμεών

 

Ντζιμάνης Γεώργιος

 

Παπαδόπουλος Σάκης

 

Παυλίδης Κωνσταντίνος

 

Σαντορινιός Νεκτάριος

 

Σκούφα Ελισσάβετ

 

 

Τσόγκας Γεώργιος

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a3...