ΕΡΩΤΗΣΗ: Παραχώρηση κυριότητας Μεγάρου Δουκίσσης Πλακεντίας στο Δήμο Πεντέλης

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2016

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

-Οικονομικών

-Πολιτισμούκαι Αθλητισμού

-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 

Θέμα: «Παραχώρηση κυριότητας Μεγάρου Δουκίσσης Πλακεντίας στο Δήμο Πεντέλης»

 

Το Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας στην Πεντέλη («Καστέλο της Ροδοδάφνης»), έργο του αρχιτέκτονα Κλεάνθη, αποτελεί ένα από τα πιο αξιόλογα αρχιτεκτονικά δείγματα του ρομαντισμού στην Ελλάδα και κτίριο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και τον πολιτισμό της Πεντέλης. Με την υπ’ αριθ. 9718/304/26.2.1951 (ΦΕΚ 42/Β’ /7.3.1951) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων το Μέγαρο χαρακτηρίστηκε ως Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο.

 

Σε απάντηση της υπ’ αριθ. πρωτ.2010/25.9.2013 ερώτησης συναδέλφων για το ζήτημα της κυριότητας του Μεγάρου, το Υπουργείο Τουρισμού κατέθεσε το υπ’ αριθ. πρωτ. 3246/25.4.2014 απαντητικό έγγραφο της Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) στο οποίο αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

 

« (…) Το Τ.Δ.Κ. (πρώην ΒΚ 59Χ) όπου βρίσκεται το Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο κυριότητας ΕΟΤ δυνάμει του ν.2819/2000 (άρθρο 22) (ΦΕΚ 84Α /15.03.2000), ενώ τη διοίκηση και διαχείριση ασκεί η ΕΤΑΔ δυνάμει των διατάξεων του ν.2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/27.08.1998) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

»Με την από 05/07/2000 σύμβαση χρησιδανείου μεταξύ του ΕΟΤ και της Κοινότητας Πεντέλης (ήδη Δήμος Πεντέλης), κατόπιν της υπ’αριθ.Τ/1180/03.04.2000 ΚΥΑ, το ακίνητο παραχωρήθηκε κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα στο Δήμο Πεντέλης, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, ήτοι μέχρι 05.07.2010, με σκοπό το μνημειακής αρχιτεκτονικής κτίριο του Μεγάρου να αναδειχθεί και να λειτουργήσει για χρήσεις πολιτιστικών και συναφών εκδηλώσεων.

 

»Μετά τη λήξη της εν λόγω παραχώρησης, ο Δήμος Πεντέλης με αιτήματά του ζήτησε από την ΕΤΑΔ την παράταση της κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα παραχώρησης τουλάχιστον για μια εικοσαετία, προκειμένου να προβεί στην αναπαλαίωση του κτιρίου αφού εξασφαλίσει τα απαραίτητα κονδύλια».

 

Ωστόσο παρά τα αιτήματα του Δήμου Πεντέλης, το ακίνητο δεν περιελήφθη στα 83 ακίνητα ιδιοκτησίας ΕΟΤ των οποίων τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ασκούσε η ΕΤΑΔ Α.Ε., τα οποία παραχωρήθηκαν χωρίς αντάλλαγμα σε Δήμους με το άρθρο 36 του ν.4049/2012 (ΦΕΚ Α’/35/23.2.2012).

 

Στο άρθρο 196, παρ.4 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’ /94/27.5.2016) προβλέπεται ότι: «4. Η κυριότητα και νομή όλων των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων τα οποία ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και τα διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μεταβιβάζονται αυτομάτως στην ΕΤΑΔ χωρίς αντάλλαγμα, με τις κατωτέρω εξαιρέσεις: α. Αιγιαλοί, παραλίες και παρόχθιες εκτάσεις, υδρότοποι, β. περιοχές Ramsar, γ. περιοχές Natura, δ. αρχαιολογικοί χώροι, ε. αμιγώς δασικές εκτάσεις, και λοιπά πράγματα εκτός συναλλαγής. Σε περίπτωση που μέρος ακινήτου εμπίπτει σε μία από τις ανωτέρω εξαιρέσεις, η κυριότητα του μέρους του ακινήτου που δεν εμπίπτει σε μία από τις ανωτέρω εξαιρέσεις μεταβιβάζεται στην ΕΤΑΔ σύμφωνα με τα ανωτέρω». Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 188 του ίδιου νόμου, η ΕΤΑΔ Α.Ε. θεωρείται πλέον άμεσα θυγατρική της νεοσύστατης «Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.».

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

 

·   Με την υπ’ αριθ. 9718/304/26.2.1951 (ΦΕΚ 42/Β’/7.3.1951) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων το Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας στην Πεντέλη χαρακτηρίστηκε ως Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο ενώ με την υπ’αριθ.29776/307/10.3.1959 απόφαση του ίδιου Υπουργού περιλαμβάνεται στα οικοδομήματα που χρήζουν προστασίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.1469/1950 «Περί προστασίας ειδικής Κατηγορίας Οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενέστερων του 1830».

·     Το ακίνητο βρίσκεται εντός δασικής έκτασης και σε συνδυασμό με τον ανωτέρω αναφερόμενο ιστορικό-μνημειακό χαρακτήρα του μπορεί να υπαχθεί στις εξαιρέσεις της παραγράφου 4, του άρθρου 196 του ν.4389/2016 και να μη μεταβιβασθεί η κυριότητά του στην ΕΤΑΔ Α.Ε.

·     Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Πεντέλης και επίκεντρο της πολιτιστικής ζωής του Δήμου Πεντέλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

·     Η παραχώρηση του κτιρίου στο Δήμο Πεντέλης, θα ενισχύσει τη στροφή προς μια πολιτική αποκέντρωσης, με τη μεταφορά προς την τοπική αυτοδιοίκηση των κατάλληλων μέσων και υποδομών για την άσκηση τοπικών και περιφερειακών πολιτιστικών δράσεων.

 

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 

1. Σε ποιο φορέα ανήκει η κυριότητα του Μεγάρου Δουκίσσης Πλακεντίας στην Πεντέλη με τη θέση σε ισχύ του ν.4389/2016;

2. Προτίθεται η ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει στην παραχώρηση της κυριότητας του Μεγάρου Δουκίσσης Πλακεντίας στο Δήμο Πεντέλης προκειμένου να παραμείνει κέντρο πολιτισμού και ιστορίας, προς όφελος των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής;

 

 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Δημαράς Γιώργος

 

Μπαλαούρας Γεράσιμος (Μάκης)