ΕΡΩΤΗΣΗ: Καταγγελίες για παράνομη δραστηριότητα στην προστατευόμενη λιμνοθάλασσα στο Μικρό Λιβάρι Ιστιαίας

Αθήνα, 1Απριλίου 2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

-Περιβάλλοντος και Ενέργειας

-Οικονομικών

 

Θέμα: «Καταγγελίες για παράνομη δραστηριότητα στην προστατευόμενη λιμνοθάλασσα στο Μικρό Λιβάρι Ιστιαίας»

 

Στα διοικητικά όρια του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού του Ν.Εύβοιας βρίσκεται μικρός παράκτιος υγροβιότοπος, τροφοδοτούμενος από πηγές γλυκού νερού και ρέματα, στον οποίο βρίσκονται δύο λιμνοθάλασσες και παραποτάμιο δάσος («Μικρό-Μεγάλο Λιβάρι, Δέλτα Ξηριά, Υδροχαρές Δάσος Αγίου Νικολάου»). Πρόκειται για περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και σημασίας για το οικοσύστημα η οποία υπάγεται σε καθεστώς ειδικής προστασίας του δικτύου NATURA με κωδικούς GR2420004 και GR2420007. Hπεριοχή έχει θεσμοθετηθεί ως Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου από το 1990 με το ΠΔ 205/10.4.1990 (ΦΕΚ 205 Δ΄).

 

Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, στην ανωτέρω περιοχή, εντός της ζώνης προστασίας, έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν παράνομα καντίνες από το καλοκαίρι του 2015. Αυτό επιβεβαιώνεται και με την από 7.7.2015 έκθεση ελέγχου – αυτοψίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας,  που διαπιστώνει ότι όλοι οι εξεταζόμενοι στην ανωτέρω έκθεση χώροι εγκατάστασης των καντινών, βρίσκονται μέσα στη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, στον πυρήνα του υγροβιότοπου και εντός προστατευόμενης περιοχής του Δικτύου Natura. Παράλληλα η έκθεση ελέγχου διαπιστώνει μεταξύ άλλων ότι σε μία από τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν «(…) έχει επέλθει σοβαρή αλλοίωση του έλους από το 2007 έως σήμερα με τοπική επιχωμάτωσή του με άμμο από ανθρώπινη παρέμβαση όπως φανερά δείχνουν οι διαχρονικές δορυφορικές εικόνες και λοιπές αεροφωτογραφίες. (…) Σταδιακά τους χειμώνες του 2014 και 2015, προφανώς μετά από ανθρώπινες επεμβάσεις και για λόγους που ίσως σχετίζονται με τη λειτουργία της καντίνας, το έλος επιχωματώθηκε, οι καλαμιώνες και οι καναλιές απορροής χάθηκαν σε μια έκταση 2085 τ.μ. (σύγκριση δορυφορικών φωτογραφιών)».

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, πέρα από την καταπάτηση του αιγιαλού από τις παραπάνω εγκαταστάσεις, διαπιστώνεται ότι στην περιοχή έχει συντελεστεί περιβαλλοντική ζημιά κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, αφού στην ανωτέρω έκθεση ελέγχου αναφέρονται ως αποτέλεσμα ανθρώπινης παρέμβασης, η επιχωμάτωση του έλους και το κλείσιμο των καναλιών/στομίων απορροής της λιμνοθάλασσας προς τη θάλασσα. Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις αυτές απαγορεύονται ρητά από το ΠΔ 205/1990.

 

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 

  1. Σε ποιές ενέργειες προτίθενται να προχωρήσουν προκειμένου να αποκατασταθεί η περιβαλλοντική ζημιά που έχει συντελεστεί στην περιοχή με την επιχωμάτωση του έλους και την απόφραξη των στομίων απορροής της λιμνοθάλασσας Μικρό Λιβάρι Ιστιαίας;
  2. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύουν να προχωρήσουν προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παράνομη δραστηριότητα που σχετίζεται με την καταπάτηση του αιγιαλού στην περιοχή;
  3. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστώσεις της από 7-7-2015 έκθεσης ελέγχου-αυτοψίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας –Στ.Ελλάδας, έχουν προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες για τη δίωξη των υπεύθυνων των παράνομων παρεμβάσεων που έχουν συντελεστεί στην περιοχή και εάν ναι σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία;

 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Δημαράς Γεώργιος

Ακριώτης Γεώργιος

Λιβανίου Ζωή

Πρατσόλης Αναστάσιος (Τάσος)

 

 

 

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a3...

 

Απάντηση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a3...