ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ: Θέσπιση ανώτατου ορίου στα μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιεί το δημόσιο

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016

 

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

                               Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

 

Θέμα:  «Θέσπιση ανώτατου ορίου στα μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιεί το δημόσιο»

 

Σε Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ) που καταθέσαμε προς το Υπουργείο Οικονομικών το Μάρτιο του 2015 (υπ’ αριθ. 45/701/11.3.2015), λάβαμε πολυσέλιδο πίνακα/λίστα ακινήτων που μισθώνει το δημόσιο για να στεγάσει υπηρεσίες του, με αναλυτικά στοιχεία για το ύψος του μισθώματος, τη διάρκεια της σύμβασης κ.ο.κ Όπως διαπιστώσαμε και επισημάναμε σε μεταγενέστερες ερωτήσεις/ΑΚΕ μας, σε ορισμένες περιπτώσεις, το μίσθωμα που καταβάλλει το Δημόσιο, παρά τις διαδοχικές μειώσεις που έλαβαν χώρα με οριζόντιο τρόπο από προηγούμενες κυβερνήσεις (20% το 2011 με το ν.4002 και περαιτέρω 10-25% το 2012 με το ν.4081), παραμένει σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Δυστυχώς, εάν κρίνουμε από το ύψος των μισθωμάτων που πλήρωνε το ελληνικό δημόσιο (οργανισμοί, περιφέρειες κλπ), δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά ως προς την αξιοπιστία των διαγωνισμών και τα κριτήρια με βάση τα οποία επελέγησαν τα συγκεκριμένα ακίνητα. Αναφερόμαστε στο σύνολο των ακινήτων του δημοσίου, δηλαδή Υπουργεία, Βουλή, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που υπάγονται στο δημόσιο τομέα.

Στην από 4-3-2016 απάντηση του Αν. Υπουργού Οικονομικών στην υπ’ αριθ.144/15-1-2016 ΑΚΕ που καταθέσαμε αναφέρεται ότι: «Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η αντικειμενική αξία των ακινήτων δεν υπεισέρχεται ως κριτήριο για τη μίσθωσή τους από το Δημόσιο». Το ζήτημα λοιπόν είναι να αλλάξουμε «τις ισχύουσες διατάξεις» και να διαμορφώσουμε κάποια ανώτατα όρια για να μην επαναλαμβάνονται αυτά τα ύποπτα φαινόμενα σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος που πολλές φορές δεν το υπερασπίζονται οι «λειτουργοί» του. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε το δημόσιο συμφέρον από την καταβολή υπερβολικά υψηλών μισθωμάτων στο μέλλον και να περιορίσουμε ακόμα περαιτέρω το κόστος από τις μισθώσεις κτηρίων που ήδη χρησιμοποιεί το δημόσιο για να στεγάσει υπηρεσίες του, εκτιμούμε ότι είναι αναγκαία η θέσπιση ανώτατου ορίου στα μισθώματα των ανωτέρω ακινήτων. Το ανώτατο όριο θα μπορούσε να συνδέεται με την αντικειμενική (εμπορική) αξία του ακινήτου και να προσδιορίζεται ως ένα ποσοστό ετήσιας απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα, έστω για παράδειγμα ότι ορίζαμε το ανώτατο αυτό ύψος μισθώματος σε ετήσια βάση, σε ποσοστό 4,5% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Στην  περίπτωση αυτή εάν το ακίνητο που ενδιαφέρεται να μισθώσει το δημόσιο έχει αντικειμενική αξία 3.000.000 €, το ανώτατο ετήσιο μίσθωμα που θα μπορεί να καταβάλλει θα είναι 135.000 € (περίπου 11.250 € το μήνα). Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση πόρων για το δημόσιο και θα εξαλειφθούν παλαιότερα φαινόμενα μίσθωσης κτηρίων με μισθώματα που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς.

Επειδή υπάρχει σχετική υποχρέωση και ήδη επεξεργάζονται οι αρμόδιες ειδικές υπηρεσίες τις αντικειμενικές τιμές προκειμένου αυτές να προσεγγίσουν τις εμπορικές, η παραπάνω πρόταση κρίνεται ως ορθή και δίκαιη. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

1.Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει στην καθιέρωση ανώτατου ορίου στο ύψος των μισθωμάτων που θα μπορεί να καταβάλλει το δημόσιο για τη μίσθωση ακινήτων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες;

2.Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει σε τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων προκειμένου η αντικειμενική αξία των προς μίσθωση κτηρίων να λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο για τον προσδιορισμό του μισθώματος;

3.Λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα μισθώματα που καταβάλλει το δημόσιο για το σύνολο των κτηρίων που μισθώνει για τη στέγαση υπηρεσιών του, ποια θα είναι η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί εφόσον οριστεί ανώτατο όριο στο ετήσιο ύψος κάθε μισθώματος ίσο με το 4,5% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου;

4.Σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει ή προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο για την περαιτέρω μείωση των μισθωμάτων που καταβάλλονται για κτήρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες;

5.Σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει ή προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο για την στέγαση δημοσίων υπηρεσιών σε αναξιοποίητα κτήρια ιδιοκτησίας του ελληνικού δημοσίου;

 

 

 

Με βάση τα ανωτέρω, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, παρακαλούμε όπως κατατεθεί στο Σώμα, επικαιροποιημένος πίνακας/λίστα με τα αναλυτικά στοιχεία του συνόλου των ακινήτων που μισθώνει το δημόσιο για να στεγάσει υπηρεσίες του, στον οποίο να αναγράφονται και τα τρέχοντα καταβαλλόμενα μισθώματα.

 

 

 

Ο ερωτών και αιτών βουλευτής

 

 

 

 

Δημαράς Γεώργιος