ΕΡΩΤΗΣΗ: Η μη καταβολή συντάξεων γήρατος και αναπηρίας λόγω οφειλών

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2016 ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον κ. Υπουργό:  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Θέμα: Η μη καταβολή συντάξεων γήρατος και αναπηρίας λόγω οφειλών.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3863/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 3996/2011 και του άρθρου 32 του Ν.4075/2012 και ίσχυαν μέχρι σήμερα, στους υποψήφιους συνταξιούχους του Ο.Α.Ε.Ε. που είχαν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, παρεχόταν η δυνατότητα συνταξιοδότησης, εφόσον το οφειλόμενο ποσό από ασφαλιστικές εισφορές και αναγνωρίσεις δεν ήταν μεγαλύτερο από το 30πλάσιο των κατωτάτων ορίων συνταξιοδότησης, λόγω γήρατος, όπως ίσχυε κάθε φορά και το οποίο προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη και επιβαρύνσεις δεν ήταν μεγαλύτερο του ποσού των 20.000,00 ευρώ. Από 02.07.2015 με τις νέες διατάξεις των παραγράφων 1-3, του άρθρου 38 του Ν. 4331/2015 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αρ. Φύλλου 69/02.07.2015 και με την εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Ε. , αρ. 16/30.7.2015, ισχύουν τα ακόλουθα: Η σύνταξη από τον Οργανισμό καταβάλλεται από την ημερομηνία, που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις, αν το οφειλόμενο ποσό εισφορών δεν είναι μεγαλύτερο των πενήντα πέντε (55) μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων ανά κατηγορία σύνταξης ( γήρατος - αναπηρίας - θανάτου ), όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά για κάθε ασφαλιστικό φορέα ή Τομέα και ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης (καταστατικές διατάξεις των πρώην Ταμείων ή καταστατικές διατάξεις Ο.Α.Ε.Ε.) και όχι πέραν του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ. Η διαδικασία που περιγραφόταν στην εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Ε με αρ. 16/30.7.2015,  αναφερόταν στους πολίτες που είχαν υποβάλεισυνταξιοδοτικό αίτημα από 2-7-2015 έως 30-9-2016. Η προηγούμενη διαδικασία αύξησης των ορίων, των ασφαλιστικών τους οφειλών ,βοήθησε στο να λάβουν κάποιοι την σύνταξή τους.

Στη συνέχεια σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΑΕΕ αριθμός 4/11-02-2016 , καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών και συγκεκριμένα, από 17.10.2015, ημερομηνία έναρξης ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου επανήλθε σε ισχύ το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε έως 02.07.2015.

Επίσης, όσον αφορά στις αναπηρικές συντάξεις, αυτό που δεν αναφέρεται στην με αριθ. 4/11-02-2016 εγκύκλιο αλλά εφαρμόζει  ο ΟΑΕΕ, είναι ότι σε περίπτωση οφειλών έως 20.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων  πρόσθετων τελών, τόκων, επιβαρύνσεων), ο ΟΑΕΕ απονέμει μεν την αναπηρική σύνταξη, παρακρατώντας όμως το σύνολο του ποσό της οφειλής, των ανάπηρων συνταξιούχων , σε διάστημα ίσο προς τον χρόνο αναπηρίας που τους χορηγούν τα ΚΕ.ΠΑ, με αποτέλεσμα το προς απόδοση μηνιαίο  ποσό της σύνταξης να είναι είτε μηδενικό, είτε να μην επαρκεί, για να καλυφθούν οι στοιχειώδεις δαπάνες διαβίωσης. Σε περίπτωση δε, που η οφειλή υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 ευρώ για να χορηγηθεί η αναπηρική σύνταξη ο ΟΑΕΕ απαιτεί το σύνολο του υπερβάλλοντος ποσού σε 2 δόσεις.  Σημειωτέον, ότι οι  συντάξεις αναπηρίας  χορηγούνται  για  όσο  διάστημα  διαρκεί  η  αναπηρία  με  βάση  τις  γνωματεύσεις  των  υγειονομικών  επιτροπών. Το αρχικό διάστημα αναγνώρισης ποσοστού αναπηρίας από τα ΚΕ.ΠΑ συνήθως δεν ξεπερνά τα 3 έτη,  πλην των μη αναστρέψιμων παθήσεων (ΦΕΚ Β’ 2906/18.11.2013) για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον.

Η κατά τα ανωτέρω παρακράτηση του συνόλου της οφειλής του δικαιούχου αναπηρικής σύνταξης, σε διάστημα ίσο με το χρόνο αναγνώρισης της αναπηρίας από τα ΚΕ.ΠΑ έχει ως αποτέλεσμα, ειδικά οι συνταξιούχοι με βαριά αναπηρία (ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω) που στερούνται  εισοδημάτων από άλλη πηγή και οι οποίοι δεν δύνανται να εργασθούν, να διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και αναξιοπρέπειας.

 

Επειδή, αν η οφειλή ξεπερνά τις 20.000 ευρώ, τότε οι ασφαλισμένοι του για να πάρουν τη σύνταξή τους κατά το τμήμα που αφορά χρόνο ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε, θα πρέπει να πληρώσουν εφάπαξ σε χρονικό διάστημα δυο μηνών το άνω των 20.000 ποσό

Επειδή, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, το εφάπαξ ποσό των 5.000 ευρώ, των 10.000 ευρώ, των 15.000 ευρώ είναι μια μικρή περιουσία

Επειδή, οι τράπεζες δε χορηγούν δάνεια στους υποψήφιους συνταξιούχους, λόγω της οικονομικής κρίσης, για να ρυθμίσουν ή να αποπληρώσουν το εφάπαξ ποσό της ασφαλιστικής τους οφειλής

Επειδή, τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις ,που επιβάλλονται σε καθυστερούμενες οφειλές είναι συχνά υπερβολικά και αποτελούν τροχοπέδη, στη δυνατότητα παροχής περισσότερων

διευκολύνσεων και ευνοϊκότερων ρυθμίσεων, για την εξόφληση των καθυστερούμενων οφειλών

Επειδή, σε δικαιούχους συντάξεων αναπηρίας με ποσοστά αναπηρίας άνω του 80% και οφειλές έως 20.000,00 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένων  πρόσθετων τελών, τόκων, επιβαρύνσεων), ο ΟΑΕΕ προβαίνει, σε παρακράτηση του ποσού της οφειλής σε διάστημα ίσο με το χρόνο αναγνώρισης της αναπηρίας από τα ΚΕ.ΠΑ, στερώντας με αυτόν τον τρόπο σε άτομα με βαριές αναπηρίες, το δικαίωμα αξιοπρεπούς διαβίωσης.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

1.                   Πρόκειται να έρθει  ρύθμιση-ανάσα για το συμψηφισμό ασφαλιστικών οφειλών στον ΟΑΕΕ, παρόμοια της εγκύκλιου, με αρ. 16/30-7-2015, ώστε αρκετοί από τους ασφαλισμένους του  Ο.Α.Ε.Ε να μπορέσουν , να συνταξιοδοτηθούν;

2.                   Είναι στις άμεσες προθέσεις σας να προχωρήσετε σε νομοθετική ρύθμιση με την οποία, να δοθεί το δικαίωμα στον ασφαλισμένο, να μπορεί , να αποπληρώσει τις οφειλές του , σε δόσεις, ώστε να ρυθμιστεί το θέμα της σύνταξης, ανά κατηγορία σύνταξης ( γήρατος - αναπηρίας - θανάτου);

3.                   Υπάρχει πρόθεση από το Υπουργείο,  όσο αναφορά τις χρεώσεις των τελών καθυστέρησης από τον Ο.Α.Ε.Ε., για επαναπροσδιορισμό τους;

4.                   Προτίθεται ο Υπουργός να ρυθμίσει το θέμα της καταβολής αναπηρικής  συντάξεως,  σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, ώστε με βάση εισοδηματικά κριτήρια, να παρακρατείται ποσοστό από το μηνιαίο ποσό της χορηγούμενης αναπηρικής σύνταξης, η οποία σε κάθε περίπτωση να μην υπολείπεται του ποσού της Εθνικής σύνταξης, για όσο διάστημα αναγνωρίζεται  ποσοστό αναπηρίας  από τα ΚΕ.ΠΑ;

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Τριανταφύλλου Μαρία

Ακριώτης Γεώργιος

Αυλωνίτου Ελένη

Βαγενά Άννα

Βάκη Φωτεινή

Βαρδάκης Σωκράτης

Βράντζα Παναγιώτα

Γεννιά Γεωργία

Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Έφη

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Δημαράς Γεώργιος

Δημητριάδης Δημήτριος

Δριτσέλη Παναγιώτα

Εμμανουηλίδης Δημήτριος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θελερίτη Μαρία

Θεοφύλακτος Γιάννης

       Θηβαίος Νικόλαος

Ιγγλέζη Κατερίνα

Καΐσας Γεώργιος

Καββαδία Αννέτα

Καραγιάννης Γιάννης

Καραγιαννίδης Χρήστος

Καρακώστα Ευαγγελία (Εύη)

Καρασαρλίδου Φρόσω 

Καφαντάρη Χαρά

Κοζομπόλη Παναγιώτα

Κυρίτσης Γιώργος

Λιβανίου  Ζωή

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

Μουμουλίδης Θέμης

Μπαξεβανάκης Δημήτρης

Μπάρκας Κώστας

Ντζιμάνης Γιώργος

 Πάντζας Γιώργος

Παπαδόπουλος Νικόλαος 

Παπαηλιού Γεώργιος

Ριζούλης Ανδρέας

Σέλτσας Κωνσταντίνος

   Σκουρολιάκος Πάνος

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέτυ)

Σταμπουλή Αφροδίτη

Στέφος Γιάννης

Στογιαννίδης Γρηγόριος

 Συρίγος Αντώνης

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τζαμακλής Χαρίλαος 

Τζούφη Μερόπη

Τσίρκας Βασίλειος

Τσόγκας Γιώργος

Ψυχογιός Γιώργος