ΕΡΩΤΗΣΗ: Η καθυστέρηση στην αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δημιουργεί τον κίνδυνο να παραμείνουν μονάδες σε καθεστώς παρανομίας και να απενταχθούν κτηνοτρόφοι από το πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2016                                           

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

- Περιβάλλοντος και Ενέργειας

- Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Θέμα: Η καθυστέρηση στην αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δημιουργεί τον κίνδυνο να παραμείνουν μονάδες σε καθεστώς παρανομίας και να απενταχθούν κτηνοτρόφοι από το πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας

Σύμφωνα με τον νόμο 4056/2012, οι κτηνοτρόφοι που διατηρούσαν σταβλικές εγκαταστάσεις χωρίς να διαθέτουν άδεια, όφειλαν, προκειμένου να εξασφαλισθεί η νόμιμη συνέχιση της λειτουργίας τους, να λάβουν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή τη βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εντός τριών ετών από την ισχύ του νόμου, χωρίς μάλιστα την καταβολή προστίμου. Με τον νόμο 4351/2015 η προθεσμία αυτή παρατάθηκε κατά 18 μήνες, με νέα πλέον καταληκτική ημερομηνία την 12η Σεπτεμβρίου 2016.

Επιπλέον, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξή τους στο Μέτρο 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» και, ειδικότερα, στη Δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία», στο πλαίσιο της οποίας η αίτηση ενίσχυσης πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φωτοτυπία της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας ή, τουλάχιστον, από αντίγραφο της αίτησης έκδοσής της, με υποχρεωτική την υποβολή της στη συνέχεια μαζί με τη δήλωση εφαρμογής του πρώτου έτους πληρωμής.

Παρατηρείται, ωστόσο, μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση των πράξεων χαρακτηρισμού και παραχώρησης των εκτάσεων από τα αρμόδια Δασαρχεία, λόγω έλλειψης προσωπικού όπως δηλώνεται σχετικά, με ενδεικτική την περίπτωση του Δασαρχείου Αμφιλοχίας, που καλύπτει τις κατεξοχήν ορεινές περιοχές του Ξηρόμερου και του Βάλτου όπου η κτηνοτροφία αποτελεί τη βασική οικονομική δραστηριότητα. Η παρατεινόμενη αυτή καθυστέρηση εγκυμονεί τον κίνδυνο, καθώς η προθεσμία της 12ης Σεπτεμβρίου τείνει να εκπνεύσει, ενεργές μονάδες να εκπέσουν σε καθεστώς παρανομίας και, ταυτόχρονα, κτηνοτρόφοι να απενταχθούν από το πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας.

Επειδή η εκτροφή παραγωγικών ζώων και η εμπορία των προϊόντων τους πρέπει να αναπτύσσονται με πλήρη σεβασμό στους όρους ασφάλειας και υγιεινής που ορίζουν η εθνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία,

Επειδή η κτηνοτροφία αποτελεί βασική παραγωγική δραστηριότητα στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, ο οποίος μάλιστα κατέχει το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στη βιολογική εκτροφή,

Επειδή, ειδικότερα, η βιολογική κτηνοτροφία συμβάλλει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και, με την έννοια αυτή, αποτελεί σημαντική παράμετρο στην προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας,

Επειδή με τον σημερινό ρυθμό διεκπεραίωσης των αιτήσεών τους από τα Δασαρχεία, πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να βρεθούν οριστικά στη γκρίζα ζώνη της αυθαιρεσίας και της απουσίας κάθε ελέγχου και άλλοι να απενταχθούν από το πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας,

Επειδή αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα, πέραν των άλλων, την απώλεια κοινοτικών πόρων πολύτιμων για την τοπική, την περιφερειακή και την εθνική οικονομία,

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

Ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν προκειμένου να ολοκληρωθεί, χωρίς άλλες καθυστερήσεις και εμπλοκές, η αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων;

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Βαρεμένος Γιώργος

 

 

Τριανταφύλλου Μαρία

 

 

Δημαράς Γιώργος

   

 

   ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a3...