ΕΡΩΤΗΣΗ: Εξαίρεση φυσικών περιοχών (δάση, περιοχές Natura, υγρότοποι Ramsar) από τη μεταβίβασή τους στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

 

Αθήνα, 26Ιουλίου 2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ. κ  Υπουργούς:

- Οικονομικών

- Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Εξαίρεση φυσικών περιοχών (δάση, περιοχές Natura, υγρότοποι Ramsar) από τη μεταβίβασή τους στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

 

Με τα άρθρα 184-203 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ /94/27.5.2016)  «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» δημιουργείται η Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.Σ.Π). της οποίας θυγατρικές θεωρούνται: α) Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, β) Το ΤΑΙΠΕΔ, γ) Η ΕΤΑΔ Α.Ε. και δ) η νεοσύστατη Εταιρία Δημοσίων Συμμετοχών Α.Ε.

 

Στο άρθρο 196, παρ.4 του ανωτέρω νόμου προβλέπεται ότι: «4. Η κυριότητα και νομή όλων των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων τα οποία ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και τα διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μεταβιβάζονται αυτομάτως στην ΕΤΑΔ χωρίς αντάλλαγμα, με τις κατωτέρω εξαιρέσεις: α. Αιγιαλοί, παραλίες και παρόχθιες εκτάσεις, υδρότοποι, β. περιοχές Ramsar, γ. περιοχές Natura, δ. αρχαιολογικοί χώροι, ε. αμιγώς δασικές εκτάσεις, και λοιπά πράγματα εκτός συναλλαγής. Σε περίπτωση που μέρος ακινήτου εμπίπτει σε μία από τις ανωτέρω εξαιρέσεις, η κυριότητα του μέρους του ακινήτου που δεν εμπίπτει σε μία από τις ανωτέρω εξαιρέσεις μεταβιβάζεται στην ΕΤΑΔ σύμφωνα με τα ανωτέρω».

 

Επίσης στο άρθρο 196, παρ.7 του ίδιου νόμου προβλέπεται ότι: «7. Η κυριότητα και νοµή επί όλων των ακίνητων του ΤΑΙΠΕΔ, µε την εξαίρεση των ακινήτων που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Γ΄, το οποίο προσαρτάται στον παρόντα νόµο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτού, µεταβιβάζονται αυτοδικαίως από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΤΑΔ χωρίς αντάλλαγµα».

 

Από τις παραπάνω διατάξεις και ιδιαίτερα από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 196, προκύπτει η πρόθεση του νομοθέτη να εξαιρεθούν από τη μεταβίβαση στην ΕΤΑΔ, θυγατρική της νεοσύστατης «Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.», ευαίσθητες περιοχές που υπάγονται σε καθεστώτα ειδικής προστασίας. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας που παρατίθενται στο διαδίκτυο υπό τη μορφή του διαδραστικού χάρτη «Παρατηρητήριο ΤΑΙΠΕΔ», 47 από τις κρατικές περιουσίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ βρίσκονται εντός περιοχών Natura 2000 και άλλες 41 βρίσκονται σε ακτίνα 1 χλμ από περιοχές Natura 2000. Σε αυτές περιλαμβάνονται η Λιμνοθάλασσα Κορισσίων της Νήσου Λαγούδια (Κέρκυρα) και η περιοχή Πλάκα-Χειβαδολίμνη Μήλου κ.α. ενώ υπάρχουν και δεκάδες άλλες περιοχές που διέπονται από ειδικά καθεστώτα προστασίας όπως η περιοχή Αγερσανί - Λίμνη Αλυκής Νάξου που έχει χαρακτηριστεί ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής και η περιοχή Όρμος Κοτσίνα «Ρεπανίδι» Λήμνου που προστατεύεται από Προεδρικό Διάταγμα.

 

Είναι εύλογο, ότι περιοχές όπως οι παραπάνω, η οικολογική αξία των οποίων έχει αναγνωριστεί και προστατεύεται θεσμικά από τις προβλέψεις της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, θα πρέπει να εξαιρεθούν από την μεταβίβασή τους στην ΕΤΑΔ Α.Ε.,. Και αυτό γιατί ενδεχόμενη εκποίησή τους θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο το καθεστώς προστασίας τους, θα άνοιγε το δρόμο σεδραστηριότητες που θα μπορούσαν να επιφέρουν σημαντική αλλοίωση στα ευπαθή και προστατευόμενα οικοσυστήματα, ακυρώνοντας εν τέλει το χαρακτήρα τους ως προστατευόμενα δημόσια αγαθά.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ερωτώνται οι κ. κ Υπουργοί:

    

1. Οι εξαιρέσεις της παρ.4 του άρθρου 196 του ν.4389/2016 που εξαιρούν από τη μεταβίβαση στην Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ευαίσθητες περιοχές που υπάγονται σε καθεστώτα ειδικής προστασίας, καλύπτουν και τα ακίνητα κυριότητας ΤΑΙΠΕΔ που μεταβιβάζονται στην ΕΤΑΔ Α.Ε. σύμφωνα με την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου;

 2. Με ποιο τρόπο σκοπεύει η κυβέρνηση να διασφαλίσει, ότι περιοχές με αναγνωρισμένη οικολογική και πολιτιστική αξία θα παραμείνουν στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου και δεν θα εκποιηθούν σε ιδιώτες, προκειμένου να διατηρηθεί το καθεστώς προστασίας τους και να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας τους ως δημοσίων αγαθών;

3. Με ποιο τρόπο θα προσδιοριστούν ώστε να προστατευθούν από πιθανή εκποίηση οι εξαιρούμενες περιοχές για όσο χρονικό διάστημα δεν έχουν εκδοθεί ακόμα τα απαραίτητα νομοθετήματα και οι σχετικές πράξεις τις διοίκησης που θα τις προσδιορίζουν χωρικά (κυρωμένοι δασικοί χάρτες, οριοθέτηση αιγιαλών, οριοθέτηση ρεμάτων, καταγραφή υγροτόπων κλπ.)

 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Δημαράς  Γεώργιος

Βαγιωνάκη Ευαγγελία

Μουμουλίδης Θεμιστοκλής

Μπαλαούρας Γεράσιμος