ΕΡΩΤΗΣΗ: «Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων ΤΕΙ Βιολογικής Γεωργίας και Γεωπόνων Τ.Ε. αποφοίτων Π.Σ.Ε.»

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2017

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα:  «Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων ΤΕΙ Βιολογικής Γεωργίας και Γεωπόνων Τ.Ε. αποφοίτων Π.Σ.Ε.»

 

Στο άρθρο 2, παρ.1, περίπτωση η΄ του Π.Δ.312 (ΦΕΚ Δ΄264/19-11-2003) περιγράφονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Βιολογικής Γεωργίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των ΤΕΙ και μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι οι ανωτέρω πτυχιούχοι «αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις καθώς και εμπειρίες εφαρμογής αυτών για να μπορούν να απασχολούνται ως Τεχνολόγοι Γεωπόνοι με ειδίκευση στη βιολογική γεωργία, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και φορείς, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας σε εξειδικευμένους τομείς της γεωπονικής επιστήμης και ειδικότερα:

η) την παραγωγή και εμπορία λιπασμάτων, εδαφοβελτιωτικών και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ζωοτροφών, γεωργικών εργαλείων, εξαρτημάτων άρδευσης και λοιπού γεωργοκτηνοτροφικού εξοπλισμού και εφοδίων που η χρήση τους είναι συμβατή με τη βιολογική γεωργία».

Ωστόσο παρά τις ανωτέρω προβλέψεις του Π.Δ. 312, οι απόφοιτοι του ανωτέρω τμήματος δεν έχουν έως σήμερα λάβει άδεια για την εμπορία και συνταγογράφηση βιολογικών προϊόντων και φαρμάκων, γεγονός που ισοδυναμεί με σημαντική αδικία καθώς δημιουργεί σοβαρές δυσχέρειες στην ισότιμη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. Επιπλέον δεν διαθέτουν άδεια για την εμπορία και συνταγογράφηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων συμβατικής γεωργίας, παρότι το τμήμα Βιολογικής Γεωργίας έχει ενημερώσει κατ’ επανάληψη το ΥΠΑΑΤ ότι οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν διδαχθεί τα ίδια μαθήματα με το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής των ΤΕΙ στον τομέα της συμβατικής γεωργίας σχετικά με την φυτοπροστασία και θρέψη φυτών. Στην υπ’ αριθ. Πρωτ. 1156/29-11-2016 απάντηση του ΥΠΑΑΤ στην υπ’ αριθ. 461/18-10-2016 ερώτησή μας, αναφέρεται ότι: «Τέλος, επισημαίνεται ότι η διενέργεια σεμιναριακών σπουδών σε ενδιαφερόμενους που δεν κατέχουν τον απαραίτητο τίτλο σπουδών με σκοπό να αποκτήσουν το δικαίωμα άσκησης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, η οποία έχει ζητηθεί και από τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών, τελεί υπό εξέταση. Η αντίστοιχη διενέργεια σεμιναριακών σπουδών σε ενδιαφερομένους που δεν κατέχουν τον απαραίτητο τίτλο σπουδών με σκοπό να αποκτήσουν το δικαίωμα συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων δεν έχει, επί του παρόντος, τεθεί υπό εξέταση».

Αντίστοιχο πρόβλημα υφίσταται και με τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωπόνων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που έχουν αποφοιτήσει από τα Τμήματα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) των ΤΕΙ. Παρότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει αναγνωρίσει τους τίτλους των ΠΣΕ ως ισότιμους και αντίστοιχους με αυτούς των συμβατικών τμημάτων των ΤΕΙ και παρότι οι απόφοιτοι ΠΣΕ μπορούν να συμμετέχουν στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και να προσλαμβάνονται στο Δημόσιο, την ίδια στιγμή οι ανωτέρω απόφοιτοι δεν μπορούν να λάβουν άδεια εμπορίας λιπασμάτων, πολλαπλασιαστικού υλικού, γεωργικών φαρμάκων κ.α.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.      Προτίθεται να προχωρήσει άμεσα σε σχετική ρύθμιση προκειμένου οι απόφοιτοι των τμημάτων Βιολογικής Γεωργίας των ΤΕΙ να μπορούν να λαμβάνουν άδεια εμπορίας και συνταγογράφησης βιολογικών προϊόντων και φαρμάκων, σύμφωνα με την εξειδίκευσή τους αλλά και τα επαγγελματικά δικαιώματα που προβλέπονται από το ΠΔ 312/2003;

2.      Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξέταση της δυνατότητας απόκτησης δικαιώματος άσκησης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων μέσω της διενέργειας σεμιναριακών σπουδών σε ενδιαφερόμενους που δεν κατέχουν τον απαραίτητο τίτλο σπουδών, η οποία είχε ζητηθεί και από τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών; Προτίθεται το Υπουργείο να εξετάσει την παροχή αντίστοιχης δυνατότητας και για τη συνταγογράφηση γεωργικών φαρμάκων;

3.   Αναφορικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωπόνων Τ.Ε., αποφοίτων Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) των οποίων οι τίτλοι σπουδών έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμοι και αντίστοιχοι με εκείνους των συμβατικών τμημάτων ΤΕΙ, προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει σε σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να μπορούν να ασκήσουν επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με των αποφοίτων των συμβατικών τμημάτων ΤΕΙ;

 

Ο ερωτών βουλευτής

          Δημαράς Γεώργιος