ΕΡΩΤΗΣΗ: «Έναρξη λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων»

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2016

                                                                                                                       ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

-Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Θέμα: «Έναρξη λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων»

 

Με τα άρθρα 75-79 (μέρος έκτο) του ν.4375/2016 (ΦΕΚ 51 Α΄) καθορίζονται οι αρχές συντονισμού, διαχείρισης και εφαρμογής των προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Asylum, MigrationandIntegrationFund - AMIF), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (InternalSecurityFundISF) και άλλων πόρων καθώς και οι σχετικές ρυθμίσεις εφαρμογής τους. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 76 του ανωτέρω νόμου, στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού συστήνεται υπηρεσία με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.)», η οποία υπάγεται στον Ειδικό Γραμματέα Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π, ενώ με το άρθρο 77 ορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του Κανονισμού 514/2014 και των ειδικών Κανονισμών ΕΕ 513, 515, 516/2014 οι οποίες είναι:

α) Η ανωτέρω αναφερόμενη Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. του Υπουργείου, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ως Υπεύθυνη Αρχή κατά τα οριζόμενα στο ν.4375/2016,

β) Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) της Γ.Γ.Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών ως Αρχή Ελέγχου για την περίοδο 2014-2020,

γ) Η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (εφεξής Αρχή Πιστοποίησης) της Γ.Γ.Δημοσίων Επενδύσεων –ΕΣΠΑ, ως Εντεταλμένη Αρχή η οποία αναλαμβάνει την άσκηση αρμοδιοτήτων πιστοποίησης δαπανών στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020,

δ) Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως Εντεταλμένη Αρχή, η οποία αναλαμβάνει την άσκηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για μέρος του προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020 και

ε) Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως Εντεταλμένη Αρχή, η οποία αναλαμβάνει την άσκηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για μέρος του προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την προγραμματικής περίοδο 2014-2020.

 

Επίσης με το άρθρο 79 του ανωτέρω νόμου καθορίζονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις και πιο συγκεκριμένα:

1.   

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και των οικείων Υπουργών καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα εφαρμογής σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και των Εντεταλμένων Αρχών (εκτός της Αρχής Πιστοποίησης), τις αρμοδιότητές τους, τον αριθμό των θέσεων που απαιτούνται, τα προσόντα κάλυψης των θέσεων αυτών και τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

2.   

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανατίθεται στην Αρχή Πιστοποίησης, η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Υπεύθυνης Αρχής σχετικά με τη σύνταξη της αίτησης πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κανονισμού 514/2014 και την πιστοποίηση των δαπανών των εθνικών προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020.

3.   

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα για το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του πολυετούς Εθνικού Προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Πλαίσιο 2014-2020 για τα Ταμεία Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας σε εφαρμογή των διατάξεων των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ταμεία αυτά.

Λαμβάνοντας υπόψη:

-την ιδιαίτερη σημασία της άμεσης οργάνωσης και λειτουργίας της νεοσύστατης Ειδικής Υπηρεσίας ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. για την κατά το δυνατό ταχύτερη και μεγαλύτερη απορρόφηση πόρων από τα προγράμματα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF),

-ότι προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα η νέα υπηρεσία αλλά και οι εντεταλμένες αρχές με βάση τα προβλεπόμενα στο ν.4375/2016 και να καθοριστούν ειδικότερα ζητήματα για το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του πολυετούς Εθνικού Προγράμματος θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να εκδοθούν οι κανονιστικές πράξεις που ορίζουν οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 79 του ανωτέρω νόμου,

- οι διατάξεις του έκτου μέρους (άρθρα 75-79) του ν.4375/2016 τέθηκαν σε ισχύ από 20.4.2016.

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.   

Έχουν προχωρήσει στην έκδοση των κανονιστικών πράξεων που ορίζουν οι εξουσιοδοτικές διατάξεις της παραγράφου 79 του ν.4375/2016 για τον καθορισμό των ειδικότερων θεμάτων εφαρμογής σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και των Εντεταλμένων Αρχών, αλλά και  το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του πολυετούς Εθνικού Προγράμματος;

2.     

Έχει οριστεί Ειδικός Γραμματέας στη νεοσύστατη Ειδική Γραμματεία Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του ν.4375/2016 και έχουν καθοριστεί οι αρμοδιότητές του;

3.     

Πότε εκτιμάται ότι θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία η Ειδική Υπηρεσία ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και θα ολοκληρωθεί η οργάνωση και λειτουργία της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.4375/2016; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα η οργάνωση και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας;

4.     

Σε ποια φάση βρίσκεται η υλοποίηση των προγραμμάτων που διαχειριζόταν η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου –Υποδοχής και Ένταξης (Υ.Δ.Ε.Π.ΑΥ.Ε.) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι αρμοδιότητές της οποίας μεταφέρονται και ασκούνται πλέον από την Ειδική Υπηρεσία ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.; Υπάρχει κίνδυνος απώλειας χρηματοδοτήσεων από ενδεχόμενη περαιτέρω καθυστέρηση στη λειτουργία της νεοσύστατης Ειδικής Υπηρεσίας;

 

Ο ερωτών βουλευτής

ΔημαράςΓιώργος