ΕΡΩΤΗΣΗ: «Διατηρητέα κτίσματα και κτήμα στο Ο.Τ. 123 του Δήμου Ελευσίνας»

 

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2017

 

     Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

-Πολιτισμού και Αθλητισμού

-Εσωτερικών

 

Θέμα: «Διατηρητέα κτίσματα και κτήμα στο Ο.Τ. 123 του Δήμου Ελευσίνας»

 

Στο  O.T 123 του Δήμου Ελευσίνας βρίσκεται το - χαρακτηρισμένο ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο  - συγκρότημα του κτήματος Μορφόπουλου  που χρονολογείται στην προ του 1830 εποχή καθώς επίσης και μία όμορη οικία. Η κήρυξη του συγκροτήματος καθώς και της οικίας έγινε με αποφάσεις του ΥΠΠΟ και του ΥΠΕΧΩΔΕ το 1990 και 1992. Με πρόσφατη απόφαση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και τεχνικών έργων Αττικής με ημερομηνία 12/5/2017 και ΑΔΑ: 6ΑΑΓ4653Π4-Ω4Ξ εγκρίθηκε μελέτη ανέγερσης θερινού κινηματογράφου στο περιβάλλον του συγκροτήματος που φέρει τον τίτλο «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ελευσίνος».

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, να κατατεθούν στο Σώμα αναφορικά με τα κηρυγμένα κτίσματα και κτήμα στο Ο.Τ. 123 του Δήμου Ελευσίνας τα ακόλουθα:

 

 1) Η γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Στερεάς Ελλάδας, όπως διατυπώθηκε στην αριθ. 2/24.4.90 Συνεδρία του καθώς και το συνημμένο Τοπογραφικό (Αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ26/19221/480 – ΦΕΚ 396/Β/5.7.1990).

 

2) Η γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων με αριθμό 20/ 16.7.92 με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα  (αρ. ΥΠΠΟ 42462/1992 – ΦΕΚ 583/Β/25.9.1992).

 

3) Το έγγραφο με Α.Π:

 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ/54966/6140/1056/10.04.2017 με τον συνημμένο φάκελο  και την Εισήγηση της Υπηρεσίας. Επιπλέον,  τα υπ’ αριθ. 7 (με τον συνημμένο φάκελο), 8,9 (με τον συνημμένο φάκελο),10,11 (με την συνημμένη τροποποιημένη μελέτη) και 12 (με τον συνημμένο φάκελο – μελέτη και σύμφωνη γνώμη της ΕΦΑ Δυτ. Αττικής) έγγραφα και στοιχεία που μνημονεύονται στα «έχοντας υπόψη» του ανωτέρω  εγγράφου.

 

4) Το με Α.Π. 1056/10.4.2017 έγγραφο της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

 

5) Το με Α.Π. 152/3.5.2017 (ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ 2715/11.5.2017) έγγραφο μαζί με την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τ.Σ.Μ  καθώς και το με αρ. 41 απόσπασμα της με αρ. 4/27.4.2017 συνεδρίας του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής.

 

6) Η εισήγηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής  προς το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής για το εν λόγω θέμα, η γνωμοδότηση του Τ.Σ.Μ.Α  επί της εισηγήσεώς της για το θέμα καθώς και η σχετική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής λόγω αρμοδιότητας αφού το -  χαρακτηρισμένο ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο  - συγκρότημα του κτήματος Μορφόπουλου χρονολογείται στην προ του 1830 εποχή.

 

7) Ο φάκελος αίτησης αδείας προς την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ελευσίνας  με τη γνωμοδότηση της ΕΠΑΕ καθώς και γνωμοδοτήσεις άλλων υπηρεσιών όσον αφορά στις επιτρεπόμενες χρήσεις εντός του Ο.Τ 123.

 

 

 

Οι αιτούντες βουλευτές

 

Δημαράς Γιώργος 

 

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)

 

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)