ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Αυθαίρετη επιβολή τέλους επιτηδεύματος στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ)

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2017

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Αυθαίρετη επιβολή τέλους επιτηδεύματος στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ)»

Παρά την δεδηλωμένη στήριξη της κυβέρνησης και το προσωπικό ενδιαφέρον του ίδιου του πρωθυπουργού για την Κοινωνική Οικονομία, σήμερα οι Φορείς της βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς οι θετικές ρυθμίσεις που εισήγαγε ο Ν. 4430/2016 ήδη από τον Οκτώβριο του 2016 δεν υλοποιούνται. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 73 του Ν. 4430/2016 τροποποιήθηκε ο Ν. 3986/2011 εξαιρώντας τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος “εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους”. Μετά την πάροδο της πενταετίας το τέλος επιτηδεύματος καθορίζεται στα πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως.

Ωστόσο, σύμφωνα με καταγγελίες φορέων της Κ.ΑΛ.Ο., μια δυσάρεστη έκπληξη τους περίμενε, όταν προσπάθησαν να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις φορολογικές τους δηλώσεις. Το μηχανογραφικό σύστημα δεν ήταν ενημερωμένο σχετικά με τις αλλαγές του νέου νόμου 4430/2016, με αποτέλεσμα να καταλογίζεται τέλος επιτηδεύματος ύψους 1.000 ευρώ και στις κοινωνικές επιχειρήσεις, όπως ισχύει για όλα τα νομικά πρόσωπα. Από την πλευρά του taxis δόθηκαν διαφορετικές και αντικρουόμενες απαντήσεις. Παράλληλα, Κοινωνικής Οικονομίας που κατέθεσαν εμπρόθεσμα την φορολογική τους δήλωση, υποβάλλοντας ταυτόχρονα αίτηση επιστροφής του ποσού ακολουθώντας τις υποδείξεις του taxis, ήρθαν αντιμέτωποι με την άρνηση των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. να παραλάβουν τις αιτήσεις επιστροφής.

Η σύγχυση οφείλεται στο γεγονός, ότι δεν έχει προβλεφθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ξεχωριστός κωδικός για τις ΚΟΙΝΣΕΠ με αποτέλεσμα όταν γίνεται έναρξη να καταχωρούνται με διαφορετικούς κωδικούς κατά την κρίση του κάθε προϊσταμένου της εκάστοτε Δ.Ο.Υ. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

     Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει, ώστε να αρθεί η καταχρηστική επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε φορείς της Κ.ΑΛ.Ο.;

     Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει, ώστε να καταχωρηθεί ξεχωριστός κωδικός για τους Φορείς της Κ.ΑΛ.Ο. (ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, κλπ.);

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Δημαράς Γιώργος